قالب بندی ستون ها

بدون شک در هر سازه بتنی یک المان باربر عمودی یا ستون وجود دارد. ستون ها در مقاطع مختلف وجود دارند که بنا بر سلیقه معمار یا یک الزام مهندسی به لحاظ باربری و استقامت انتخاب می گردند. بیشترین مقاطع کاربردی ستون های با مقطع چهار گوش ویا مربع مستطیل می باشند. در اجرای ستون های بتنی با مقاطع مربع و یا مستطیل، سرعت بتن ریزی بالا بوده و در عین حال سطح مقطع درگیر با بتن نسبت به دیوار ها بسیار کمتر است. لذا در اجرای ستون های بلند، در فواصلی مشخص دریچه های تزریق بتن جایگذاری می شود تا بتن ریزی و ویبراسیون را تسهیل بخشد. شرکت تسکو پانل های دریچه داری را برای این منظور تولید و ارائه می دهد.

معمولا در سازه های خاص از قبیل پایه های بتنی پل و یا سازه های صنعتی نیاز به تعبیه سرستون بتنی می باشد. سرستون ها در اشکال مختلف می باشند و می بایست بصورت خاص ساخته شوند. در زیر به جزییات انواع ستون ها و سرستون ها پرداخته شده است:

  • ستون بتنی با مقطع مربع یا مستطیل
  • ستون بتنی با مقطع گرد
  • سرستون های خاص

 

تسکو - قالب ستون گرد بتنی

قالب ستون بتنی گرد

تسکو-قالب ستون بتنی خاص

قالب ستون و سرستون خاص

تسکو-قالب ستون بتنی

قالب ستون بتنی بلند