تسکو در پروژه های ایمنی و کار در ارتفاع

پروژه سیستم تور نجات ساختمان بانک آینده

پیمانکار : شرکت البرز تات

پروژه سیستم تور نجات مجتمع آبشار - تهران

پیمانکار : شرکت مسکن تابلیه

پروژه سیستم تور نجات ساختمان بیمه رازی

پیمانکار : شرکت البرز تات