پروژه پل بهشهر - مازندران

طراح: مهندسین مشاور هراز راه

پیمانکار: موسسه جهاد نصر یزد