پروژه پل ارتباطی منطقه ویژه ماهشهر

طراح: مهندسین مشاور ایران استون

پیمانکار: موسسه جهاد نصر